Poslanstvo Fakultete za varnostne vede

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je zavezana k odličnosti v izobraževalnem, znanstveno-raziskovalnem in strokovnem delu na področju varstvoslovja. Ključno prispeva k razvoju znanosti in kot odgovoren deležnik sooblikuje politike na področju varnosti. S poudarjanjem varnosti kot poslovne funkcije krepi gospodarsko uspešnost ter prispeva h kakovosti in blaginji bivanja v Sloveniji. Temeljno vodilo fakultete je družbena odgovornost in prenos kompetenc na študente varnostnih ved za strokovno, etično in zakonito ter konkurenčno delovanje.

Vizija razvoja Fakultete za varnostne vede

Fakulteta za varnostne vede bo vodilna izobraževalna in raziskovalna ustanova na področju varnostnih ved. Razvijala bo strokovne kompetence diplomantov in drugih deležnikov tako v domačem kot v mednarodnem okolju.

Varna družba je uspešna družba.
Slogan Fakultete za varnostne vede

Strategija razvoja Fakultete za varnostne vede 2017 – 2023

Strateške usmeritve Fakultete za varnostne vede

 • Zagotavljanje interdisciplinarnega znanja s področja varnosti in krepitev vrednot trajnostnega razvoja fakultete, univerze in družbe na splošno.
 • Stalno izboljševanje kakovosti izobraževanja in raziskovanja.
 • Stalno izboljševanje in razvoj študijskih programov, programov usposabljanja ter razvoj vseživljenjskega učenja za ohranjanje konkurenčne prednosti fakultete in za prilagajanje stanju na trgu.
 • Uporaba inovativnih metod poučevanja, ki v ospredje postavlja študentov proces pridobivanja znanja, veščin, spretnosti in kompetenc.
 • Krepitev internacionalizacije, vključevanje v izobraževalne in raziskovalne mreže doma in v tujini.
 • Doseganje mednarodno primerljive znanstvenoraziskovalne odličnosti in trajnostnega, družbeno odgovornega ter kakovostnega razvoja znanstvenih ved fakultete.
 • Trajno sodelovanje s prakso.
 • Dejavno vključevanje v razvoj slovenske družbe in Evropske unije na področju zagotavljanja varnosti.
 • Spodbujanje mednarodne mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih delavcev.
 • Razvoj in trajnostno preurejanje in posodabljanje infrastrukture na fakulteti.
 • Oblikovanje celovitega sistema notranjega spremljanja in zagotavljanja kakovosti, ki bo sledil doseganju strateških prioritet in krepitev vloge kakovosti pri razvoju fakultete.
 • Spodbujanje odprtega deljenja znanja z odprtim dostopom do znanstvenih dokumentov, podatkov in rezultatov raziskav.
 • Spodbujanje delovanja Alumni FVV in Programskega sveta fakultete.
 • Spodbujanje vsestranskega razvoja zaposlenih.
 • Spodbujanje akademskih vrednot, družbeno odgovornega ravnanja in delovanja po načelih stroke, morale in etike pri vseh deležnikih.

Ključne vrednote in vrline

 • Akademska svoboda in odgovornost
 • Družbena odgovornost in zavezanost trajnostnemu razvoju
 • Medsebojno spoštovanje, konstruktiven dialog in sodelovanje kot temelj delovanja na fakulteti
 • Enakopravnost in partnerstvo vseh deležnikov in zavezanost demokratičnim procesom
 • Inovativnost in kritično razmišljanje
 • Kakovostno pedagoško, znanstveno-raziskovalno ter razvojno delo
 • Osebna odgovornost, poštenje in integriteta
 • Zavezanost etičnim standardom delovanja, opredeljenih v kodeksu etike na Univerzi v Mariboru